Slovník

Seznam v současnosti obsahuje 15 jmen
Beaufotova stupnice
Stupnice rozdělující rychlosti větru na 12 stupňů podle pozorovatelných příznaků na objektech v okolí. Např. bouřlivý vítr = Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
Biomasa
Veškerá organická hmota na planetě, tedy těla rostlin, živočichů, řas, hub, bakterií a další.
Biosféra
Živý obal Země.
Ekologie
Vědní obor zkoumající vztahy mezi organizmy a prostředím, které obývají. Krebsova definice: „Ekologie je vědecké studium procesů regulujících distribuci a abundanci organismů a jejich vzájemné vztahy, a studium toho, jak tyto organismy naopak zprostředkovávají transport a transformaci energie a hmoty v biosféře (především studium struktury a funkce ekosystémů).“ „Výzkum toho, kde se organismy nacházejí, kolik se jich tam vyskytuje a proč.“
Energie
Schopnost hmoty, látky, nebo pole konat práci. Základní jednotkou je joule (J), užívanou značkou pro energii je E.
Energy Harvesting
Vytěžování energie (alternativně Energy Scavening) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Energy Scavening
Vytěžování energie (alternativně Energy Harvesting) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Exergie
Maximální množství užitečné práce, které je systém schopen vykonat cestou k rovnovážnému stavu (termodynamické rovnováze) se svým prostředím.
Fototermika
Přeměna světelné energie na tepelnou energii. Především přeměna sluneční energie na teplo.
Geotermální energie
Tepelná energie Země. Z řečtiny: geo = Země, therme = teplo
Humifikace
Proces rozkladu mrtvé organické hmoty (rostliny a živočichové) v půdě na humus. V uměle vyvolaných podmínkách dochází k humifikaci na kompostu.
Kompost
Vyhrazený prostor, kde dochází k přeměně odumřelých organických látek, tedy zbytků rostlin a živočichů na humus. Dochází k takzvané humifikaci.
Konvekce
Proudění. Tepelná konvekce je šíření tepla prouděním (pohybem vzduchu)
Radiace
Vyzařování. Tepelná radiace je tepelné sálání.
Solární
Sluneční, vztahující se k Slunci

Zkratky

Všechna | Poslední | A B C D E F H K L N O P R S T U V
Seznam v současnosti obsahuje 31 jmen
ASWT
Archimedes Spiral Wind Turbine. Archimédova větrná turbína. Směrová odporová turbína.

BECCS
Bioenergy with carbon capture and storage – Získávání bioenergie z biomasy a zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

BOS
Balance Of System – Vyvážení systému. Používá se pro souhrnné označení všech prvků potřebných k provozu fotovoltaické elektrárny vyjma fotovoltaických panelů. Patří sem vedení, invertory, střídače, montážní prvky, bateriová banka…

BPS
BioPlynová Stanice

BRKO
Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad

CAES
Compressed Air Energy Storage – Uskladnění energie ve stlačeném vzduchu.

CCS
Carbon capture and storage – Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

CNG
Compressed Natural Gas – Stlačený zemní plyn

DIY
Do It Yourself – Vyrob, udělej si sám

EATHE
Earth Air Tunnel Heat Exchanger – Zemní vzduchový tunelový výměník tepla

ERoEI
Energy Returned on Energy Invested – Návratnost energie z investované energie – vysvětlení viz. zkratka EROI

EROI
Energy Return On Investment – Energetická návratnost investice. Jde o poměr energie získané ze zdroje vůči energii vynaložené na získání zdroje této energie. Pokud je poměr 1:1 znamená to, že získaná energie je rovna vynaložené energii na získání, vytěžování zdroje této energie. Pokud je poměr vyšší (2:1 , 3:1 ….), poté jsou energetické náklady na získání energie nižší, než získaná energie.

ERU
Energetický Regulační Úřad

FVE
FotoVoltaická Elektrárna

HAWT
Horizontal Axis Wind Turbine – Větrná turbína s horizontální osou (horizontální větrná turbína)

HVAC
Heating, Ventilation and Air Conditioning – Vyhřívání, ventilace a klimatizace. Anglická zkratka zahrnující prostředky pro regulaci teploty budov.

KVET
Kombinovaná Výroba Elektřiny a Tepla

LPG
Liquified Petroleum Gas – Zkapalněný ropný plyn

NET (NES)
Negative emission technology (Negative emission solutions) – Technologie (řešení), která snižují obsah oxidu uhličitého v atmosféře.

OSB
Oriented Strand Board – Deska z orientovaných vláken. Jde levný a dostupný stavební materiál vyrobený z lisovaných a pojivem vzájemně spojených dřevěných stěpků. Velkoformátové desky.

OZE
Obnovitelné Zdroje Energie

PMECH
Permanent Magnet Eddy Current Heater – Ohřívač vířivými proudy permanentním magnetem

PoZE
Podporované Zdroje Energie – zdroje energie podporované státem podle zákona 165/ 2012 Sb.

RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator – Radioizotopový termoelektrický generátor

STES
Seasonal Thermal Energy Storage – sezónní úložiště tepelné energie

TEC
ThermoElectric Cooler – Termoelektrický chladič (Peltierův článek). Využívá Peltierův jev k chlazení.

TEG
ThermoElectric Generator – Termoelektrický generátor. Zařízení k přímé přeměně tepelné energie ( rozdílu teplot) na elektrickou energii.

TES
Thermal Energy Storage – Úložiště tepelné energie

TUV
Teplá Užitková Voda

UV
UltraViolet – Ultrafialové záření, jehož přirozeným zdrojem je Slunce. Pro člověka neviditelné. Má zásadní podíl na degradaci (stárnutí a křehnutí) především plastů, dřeva i jiných stavebních materiálů

VAWT
Vertical Axis Wind Turbine – Větrná turbína s vertikální osou (vertikální větrná turbína)