Slovník

Seznam v současnosti obsahuje 13 jmen
Beaufotova stupnice
Stupnice rozdělující rychlosti větru na 12 stupňů podle pozorovatelných příznaků na objektech v okolí. Např. bouřlivý vítr = Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
Biosféra
Živý obal Země.
Energie
Schopnost hmoty, látky, nebo pole konat práci. Základní jednotkou je joule (J), užívanou značkou pro energii je E.
Energy Harvesting
Vytěžování energie (alternativně Energy Scavening) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Energy Scavening
Vytěžování energie (alternativně Energy Harvesting) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Exergie
Maximální množství užitečné práce, které je systém schopen vykonat cestou k rovnovážnému stavu (termodynamické rovnováze) se svým prostředím.
Fototermika
Přeměna světelné energie na tepelnou energii. Především přeměna sluneční energie na teplo.
Geotermální energie
Tepelná energie Země. Z řečtiny: geo = Země, therme = teplo
Humifikace
Proces rozkladu mrtvé organické hmoty (rostliny a živočichové) v půdě na humus. V uměle vyvolaných podmínkách dochází k humifikaci na kompostu.
Kompost
Vyhrazený prostor, kde dochází k přeměně odumřelých organických látek, tedy zbytků rostlin a živočichů na humus. Dochází k takzvané humifikaci.
Konvekce
Proudění. Tepelná konvekce je šíření tepla prouděním (pohybem vzduchu)
Radiace
Vyzařování. Tepelná radiace je tepelné sálání.
Solární
Sluneční, vztahující se k Slunci

Zkratky

Všechna | Poslední | B C D E F H K L N O P R S T U V
Seznam v současnosti obsahuje 29 jmen
BECCS
Bioenergy with carbon capture and storage – Získávání bioenergie z biomasy a zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

BOS
Balance Of System – Vyvážení systému. Používá se pro souhrnné označení všech prvků potřebných k provozu fotovoltaické elektrárny vyjma fotovoltaických panelů. Patří sem vedení, invertory, střídače, montážní prvky, bateriová banka…

BPS
BioPlynová Stanice

BRKO
Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad

CCS
Carbon capture and storage – Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého

CNG
Compressed Natural Gas – Stlačený zemní plyn

DIY
Do It Yourself – Vyrob, udělej si sám

EATHE
Earth Air Tunnel Heat Exchanger – Zemní vzduchový tunelový výměník tepla

ERoEI
Energy Returned on Energy Invested – Návratnost energie z investované energie – vysvětlení viz. zkratka EROI

EROI
Energy Return On Investment – Energetická návratnost investice. Jde o poměr energie získané ze zdroje vůči energii vynaložené na získání zdroje této energie. Pokud je poměr 1:1 znamená to, že získaná energie je rovna vynaložené energii na získání, vytěžování zdroje této energie. Pokud je poměr vyšší (2:1 , 3:1 ….), poté jsou energetické náklady na získání energie nižší, než získaná energie.

ERU
Energetický Regulační Úřad

FVE
FotoVoltaická Elektrárna

HAWT
Horizontal Axis Wind Turbine – Větrná turbína s horizontální osou (horizontální větrná turbína)

HVAC
Heating, Ventilation and Air Conditioning – Vyhřívání, ventilace a klimatizace. Anglická zkratka zahrnující prostředky pro regulaci teploty budov.

KVET
Kombinovaná Výroba Elektřiny a Tepla

LPG
Liquified Petroleum Gas – Zkapalněný ropný plyn

NET (NES)
Negative emission technology (Negative emission solutions) – Technologie (řešení), která snižují obsah oxidu uhličitého v atmosféře.

OSB
Oriented Strand Board – Deska z orientovaných vláken. Jde levný a dostupný stavební materiál vyrobený z lisovaných a pojivem vzájemně spojených dřevěných stěpků. Velkoformátové desky.

OZE
Obnovitelné Zdroje Energie

PMECH
Permanent Magnet Eddy Current Heater – Ohřívač vířivými proudy permanentním magnetem

PoZE
Podporované Zdroje Energie – zdroje energie podporované státem podle zákona 165/ 2012 Sb.

RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator – Radioizotopový termoelektrický generátor

STES
Seasonal Thermal Energy Storage – sezónní úložiště tepelné energie

TEC
ThermoElectric Cooler – Termoelektrický chladič (Peltierův článek). Využívá Peltierův jev k chlazení.

TEG
ThermoElectric Generator – Termoelektrický generátor. Zařízení k přímé přeměně tepelné energie ( rozdílu teplot) na elektrickou energii.

TES
Thermal Energy Storage – Úložiště tepelné energie

TUV
Teplá Užitková Voda

UV
UltraViolet – Ultrafialové záření, jehož přirozeným zdrojem je Slunce. Pro člověka neviditelné. Má zásadní podíl na degradaci (stárnutí a křehnutí) především plastů, dřeva i jiných stavebních materiálů

VAWT
Vertical Axis Wind Turbine – Větrná turbína s vertikální osou (vertikální větrná turbína)