Slovník

Seznam v současnosti obsahuje 15 jmen
Beaufotova stupnice
Stupnice rozdělující rychlosti větru na 12 stupňů podle pozorovatelných příznaků na objektech v okolí. Např. bouřlivý vítr = Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
Biomasa
Veškerá organická hmota na planetě, tedy těla rostlin, živočichů, řas, hub, bakterií a další.
Biosféra
Živý obal Země.
Ekologie
Vědní obor zkoumající vztahy mezi organizmy a prostředím, které obývají. Krebsova definice: „Ekologie je vědecké studium procesů regulujících distribuci a abundanci organismů a jejich vzájemné vztahy, a studium toho, jak tyto organismy naopak zprostředkovávají transport a transformaci energie a hmoty v biosféře (především studium struktury a funkce ekosystémů).“ „Výzkum toho, kde se organismy nacházejí, kolik se jich tam vyskytuje a proč.“
Energie
Schopnost hmoty, látky, nebo pole konat práci. Základní jednotkou je joule (J), užívanou značkou pro energii je E.
Energy Harvesting
Vytěžování energie (alternativně Energy Scavening) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Energy Scavening
Vytěžování energie (alternativně Energy Harvesting) = Způsob získávání energie z dostupných okolních zdrojů energie pro činnost energeticky málo náročných zařízení (např. senzorů). Využívá se rozdíl teplot mezi zařízením a okolí (např. mikrogenerátor na topení), tlakových rozdílů, vibrací, proudění kapaliny, lidské činnosti, bioenergie…
Exergie
Maximální množství užitečné práce, které je systém schopen vykonat cestou k rovnovážnému stavu (termodynamické rovnováze) se svým prostředím.
Fototermika
Přeměna světelné energie na tepelnou energii. Především přeměna sluneční energie na teplo.
Geotermální energie
Tepelná energie Země. Z řečtiny: geo = Země, therme = teplo
Humifikace
Proces rozkladu mrtvé organické hmoty (rostliny a živočichové) v půdě na humus. V uměle vyvolaných podmínkách dochází k humifikaci na kompostu.
Kompost
Vyhrazený prostor, kde dochází k přeměně odumřelých organických látek, tedy zbytků rostlin a živočichů na humus. Dochází k takzvané humifikaci.
Konvekce
Proudění. Tepelná konvekce je šíření tepla prouděním (pohybem vzduchu)
Radiace
Vyzařování. Tepelná radiace je tepelné sálání.
Solární
Sluneční, vztahující se k Slunci

Zkratky

Všechna | Poslední | A B C D E F H K L N O P R S T U V
V tomto seznamu je aktuálně 1 jméno začínající písmenem A.
ASWT
Archimedes Spiral Wind Turbine. Archimédova větrná turbína. Směrová odporová turbína.